Obowiązuje od 01.04.2023

Ważna Informacja

Warunki niniejszego regulaminu („Umowy”) są wiążące w zakresie korzystania z Usług Płatniczych zdefiniowanych w artykule 1, świadczonych przez spółkę PFS Card Services Ireland Limited, Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co.Meath, Ireland C15 K2R9, której szczegółowe dane podano w artykule 2 („my”, „nas”, „nasze”) na rzecz dowolnej osoby, której wniosek zatwierdzimy („Klient”, „ty/wy/Państwo”, „twoje/wasze/Państwa”). Słowa rozpoczynające się wielką literą mają znaczenie nadane im przy pierwszym wystąpieniu w niniejszej umowie lub w artykule 1. Niniejsza Umowa uwzględnia warunki naszej Polityki prywatności.

Poprzez złożenie wniosku o założenie Konta oraz wydanie Karty, potwierdzają Państwo zapoznanie się z treścią warunków niniejszej Umowy (której egzemplarz mogą Państwo pobrać i zachować w dowolnym momencie) oraz jej zrozumienie. Obowiązywanie niniejszej Umowy rozpoczyna się od tego momentu i trwa do czasu jej anulowania zgodnie z postanowieniami artykułu 10 lub jej rozwiązania zgodnie z artykułem 12. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Umowy, powiadamiając Państwa o tym dwa miesiące wcześniej, zgodnie z postanowieniami artykułu 18.  Jeśli skorzystamy z tego uprawnienia, mogą Państwo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłaty, zanim proponowane zmiany wejdą w życie; w innym wypadku, gdy wygaśnie okres dwumiesięcznego powiadomienia, uznamy, że zaakceptowali Państwo takie zmiany. Wyrażają Państwo natomiast zgodę na to, aby zmiany Obowiązującego Kursu Wymiany obowiązywały w trybie natychmiastowym oraz według kursu podawanego w ramach Usługi Płatniczej w trakcie odpowiedniej Transakcji. Przed złożeniem wniosku o założenie Konta i wydanie Karty, prosimy także o zapoznanie się z warunkami zwrotu środków, z uwzględnieniem opłat dotyczących zwrotu środków, podanych w artykule 11.

Będziemy się z Państwem komunikować w języku, w którym zostały z Państwem uzgodnione warunki niniejszej Umowy przy rejestracji Państwa Konta. Kluczowe informacje dotyczące Państwa Transakcji będą przekazywane na adres e-mail, który Państwo u nas zarejestrują i/lub na Państwa Koncie. Mogą Państwo w dowolnym momencie korzystać z dostępu do takich informacji, pobierać je i drukować, logując się na swoje Konto. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy mogli okresowo przekazywać Państwu powiadomienia lub inne informacje poprzez zamieszczanie ich na Państwa Koncie, przesyłając je pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail, przesyłając je pocztą na zarejestrowany adres fizyczny, dzwoniąc do Państwa lub wysyłając komunikaty na urządzenia mobilne. Powiadomienia przekazywane Państwu e-mailem lub w formie komunikatów na urządzenia mobilne uznaje się za doręczone w ciągu 24 godzin po wysłaniu e-maila, chyba, że strona wysyłająca zostanie powiadomiona, że adres e-mail jest nieaktualny. Powiadomienia przesyłane listem poleconym uznaje się za otrzymane po trzech dniach od daty nadania.  Można się z nami kontaktować w trybie określonym w artykule 2.

Mogą Państwo zażądać od nas egzemplarza dowolnych informacji, których ujawnienie stanowi prawny wymóg (z uwzględnieniem niniejszej Umowy) korzystając z danych teleadresowych podanych w artykule 2, a my przekażemy je Państwu w formie, która pozwoli Państwu na ich przechowywanie w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez okres odpowiedni dla celów, w jakich informacje te podano i pozwalający na niezmienione odtwarzanie informacji przechowywanych, na przykład, na naszej stronie internetowej, na Państwa Koncie lub w e-mailu.

 

1. Definicje i interpretacja

W niniejszym dokumencie słowa rozpoczynające się od wielkiej litery oznaczają słowa, które zostały zdefiniowane w niniejszym punkcie „Definicje i interpretacja”.

Konto” Lub E-portfel” konto zawierające dane w naszych systemach, gdzie okresowo rejestrujemy Państwa Dostępne Saldo, Dane Transakcji oraz inne informacje;

„Opłata z Tytułu Zamknięcia Konta” posiada znaczenie nadane w załączonej: „Tabeli Opłat i Limitów”;

„Serwis Informacji o Koncie” oznacza serwis internetowy, który podaje skonsolidowane informacje na temat przynajmniej jednego konta płatniczego znajdującego się w posiadaniu użytkownika serwisu płatniczego u innego dostawcy usług płatniczych lub u kilku dostawców usług płatniczych;

„Dostawca Serwisu Informacji o Koncie” lub „ AISPdostawca Serwisu Informacji o Koncie;

„Posiadacz Karty Dodatkowej „ o ile ma to zastosowanie, osoba posiadająca Kartę Dodatkową;

„Obowiązujący Kurs Wymiany” kurs wymiany Który jest aktualizowany w stosownych przypadkach, dostępny na naszej stronie internetowej https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates.

„Bankomat” Automatyczne urządzenie kasowe jest urządzeniem telekomunikacji elektronicznej, która umożliwia Klientom dokonywanie transakcji finansowych, w szczególności wypłat gotówki, bez potrzeby obsługi przez osobę kasjera, urzędnika lub pracownika banku;

„Upoważniona Osoba” oznacza osobę, którą upoważniają Państwo do korzystania z dostępu do Państwa Konta;

„Dostępne Saldo” kwota e-pieniędzy wyemitowanych przez nas dla Państwa, która nie została jeszcze wydana ani zwrócona;

Dzień Roboczy” Dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 GMT, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt państwowych w Irlandii;

Karta” przedpłacona, wystawiona przez nas karta debetowa Mastercard powiązana z Państwa Kontem, z której można korzystać w celu wydatkowania swojego Dostępnego Salda w miejscach, w których honorowane są karty Mastercard;

„Opłata z Tytułu Wymiany Karty” posiada znaczenie nadane w załączonej: „Tabeli Opłat i Limitów”;

„System Kart” operator systemu płatności, w ramach którego wydajemy każdą Kartę;

„Badanie due diligence klienta” procedura, przez którą musimy przejść w celu weryfikacji tożsamości naszych Klientów;

Konto Środków Finansowych Klienta” wyodrębnione konto bankowe, na którym przechowujemy stosowne środki odpowiadające Państwa Dostępnemu Saldu zgodnie z postanowieniami o zabezpieczeniu „Rozporządzeń o elektronicznych pieniądzach z roku 2011”;

E-pieniądz” wartość pieniężna wyemitowana przez nas na Państwa Konto po otrzymaniu środków w Państwa imieniu na nasze Konto Środków Klienta, równa kwocie otrzymanych środków;

Europejski Obszar  Gospodarczy” lub  EOG” Oznacza państwa członkowskie Unii Europejskiej („UE”), jak również Islandię, Liechtenstein i Norwegię;

Opłaty” opłaty ponoszone przez Państwa z tytułu Obsługi Płatności zgodnie z tym, co wyszczególniono w załączonej „Tabeli Opłat i Limitów”;

“IBAN” oznacza Międzynarodowy Numer Konta bankowego stosowany do identyfikacji kont bankowych na potrzeby płatności międzynarodowych;

Opłata z Tytułu Zwrotu Środków posiada znaczenie nadane w załączonej: „Tabeli Opłat i Limitów”;

Handlowiec” sprzedawca detaliczny, który przyjmuje Płatności z tytułu dokonanej na Państwa rzecz sprzedaży towarów lub usług;

Płatność” oznacza płatność z tytułu nabycia towarów lub usług z użyciem Karty;

Usługa Inicjowania Płatności” oznacza usługę internetową mającą na celu inicjowanie zlecenia zapłaty na żądanie użytkownika obsługi płatności, w odniesieniu do konta płatności prowadzonego przez innego dostawcę usług płatniczych;

Dostawca Usługi Inicjowania Płatności” lub (PISP”) jest dostawcą obsługi płatności, który świadczy Usługę Inicjowania Płatności;

„Usługi Płatności” oznaczają usługi świadczone przez nas na Państwa rzecz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w tym wydawanie Kart, Kont oraz numerów IBAN; a także realizację Transakcji;

“PCSIL IBAN” oznacza wirtualny numer IBAN wydany przez dostawcę usługi bankowej, który przyporządkowujemy do Państwa Karty lub do Państwa Konta, z którego mogą korzystać Państwo lub inne osoby do celów dokonywania Przelewu SEPA środków, co będzie skutkować uznaniem stosownych środków na Państwa Koncie.

Karta Dodatkowa” o ile ma to zastosowanie, dowolna dodatkowa Karta, która jest wystawiona dla Klienta lub Osoby Upoważnionej;

„Przelew SEPA” Instrument dostępny wyłącznie na potrzeby Kont zarejestrowanych w Irlandii, przy pomocy którego wydają na Państwo polecenie przesłania euro na konto bankowe w innym miejscu w ramach jednolitego obszaru płatności w euro („SEPA”), poprzez podanie numeru IBAN docelowego odbiorcy środków finansowych.

„Uproszczone Badanie due diligence oznacza mniej restrykcyjna formę Badania due diligence Klienta skutkującego określonymi niższymi limitami dla Karty i Konta

„Transakcja” Płatność, Przelew lub Przelew SEPA, wypłata z bankomatu;

„Przelew” przelew e-pieniędzy z jednego Konta na inne Konto.

 

2. Informacje Teleadresowe i Regulacyjne

2.1.        Państwa Karta lub Konto mogą być zarządzane w trybie online na stronie https://my.weststeincard.com/pl lub przy pomocy e-maila pod adresem: cardservices@weststeincard.com. W celu zgłoszenia zgubienia lub kradzieży Kart prosimy dzwonić pod numer: +44 (0) 207 127 5093 lub napisać na adres: cardservices@weststeincard.com.

2.2.      Wystawcą Państwa Przedpłaconej Karty Mastercard WestStein oraz dostawcą Usług Płatniczych jest spółka PFS Card Services Ireland Limited (PCSIL). PCSIL jest spółką zarejestrowaną w Irlandii pod Numerem Rejestru Spółek: 590062. Jej Zarejestrowana Siedziba mieści się pod adresem: Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co.Meath, Ireland C15 K2R9.

2.3.      PCSIL jako emitent e-pieniądza posiada autoryzację i podlega regulacjom Bank of Ireland, w którym jest zarejestrowana pod numerem C175999. Dane licencji autoryzacyjnej PCSIL wydanej przez Urząd Nadzoru Finansowego są dostępne w rejestrze publicznym na stronie: http://bankofireland.com

2.4.    PFS Card Services Ireland Limited występuje jako wystawca programu.

2.5.      Programem zarządza spółka WestStein Ltd. WestStein Ltd jest spółką łotewską z siedzibą pod adresem: Jurkalnes 1, Riga, Latvia, LV-1046.

2.6.      Spółka PFS Card Services Ireland Limited posiada licencję jako członek główny Programu Mastercard. Mastercard jest zarejestrowanym znakiem towarowym Mastercard International Incorporated.

 

3. Rodzaj Usług, Kwalifikowalność oraz Dostęp do Konta

3.1.        Państwa Karta nie jest kartą kredytową i nie jest wydawana przez bank. Niezależnie od rodzaju posiadanej Karty/Kart będą Państwo posiadaczami tylko jednego Konta, na którym będzie znajdować się Państwa Dostępne Saldo.

3.2.        Państwa Usługi Płatnicze nie zostaną aktywowane do czasu podania wymaganych informacji, które umożliwiają nam identyfikację Państwa i zapewnią nam możliwość postępowania zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami Uproszczonego Badania due diligence Klienta. Przechowujemy ewidencję takich informacji i dokumentów zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

3.3.        Odniesienie do waluty (np. euro € lub funta £) oznacza kwotę lub równowartość w walucie miejscowej, w której denominowana jest Państwa Karta.

3.4.        Dowolna Transakcja na Państwa Karcie w walucie innej niż waluta, w której denominowana jest Państwa Karta wymaga przewalutowania z zastosowaniem Obowiązującego Kursu Wymiany.

3.5.        Od Salda dostępnego na Państwa Karcie i/lub Koncie nie nalicza się żadnych odsetek.

3.6.        Usługi Płatnicze to przedpłacone usługi płatnicze, które nie są formą kredytu ani produktem bankowym, dlatego należy okresowo upewniać się, czy kwota Dostępnego Salda jest wystarczająca do realizacji płatności z tytułu Państwa Transakcji oraz obowiązujących Opłat. Jeśli z dowolnego powodu Transakcja zostanie dokonana, a kwota Transakcji przekracza środki w ramach Dostępnego salda, należy dokonać bezzwłocznej spłaty kwoty takiego przekroczenia, natomiast nam przysługuje prawo do wstrzymania realizacji Transakcji w toku oraz kolejnych Transakcji.

3.7.        Niniejsza Umowa nie nadaje Państwu żadnych praw wobec Systemu Kart, jednostek z nim stowarzyszonych ani żadnej osoby trzeciej.

3.8.        W Systemie Płatniczym mogą rejestrować się wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3.9.        Przy każdej próbie uzyskania dostępu do Konta będziemy prosić Państwa o podanie Kodów Dostępu (zgodnie z definicją podaną w artykule 8). Po wprowadzeniu poprawnych Kodów Dostępu uznajemy, że są Państwo osobą wydającą polecenia oraz realizującą Transakcje, za które będą Państwo odpowiedzialni z wyjątkiem zakresu podanego w artykule 8.  Możemy odmówić realizacji dowolnego polecenia, które naszym zdaniem: (i) było niejasne; (ii) nie zostało wydane przez Państwa; lub (iii) może powodować naruszenie przez nas obowiązku prawnego lub innego; lub w przypadku, gdy żywimy przekonanie, że Usługa Płatności jest wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem.

3.10.      Będziemy podejmować wszelkie uzasadnione działania, które możemy podejmować w celu niedopuszczenia do nieuprawnionego dostępu do Konta. O ile nie naruszą Państwo żadnego z pozostałych warunków zawartych w niniejszym artykule 3 lub w artykule 8, przyjmiemy odpowiedzialność za dowolne straty lub szkody zgodnie z postanowieniami artykułów 14 i 15 niniejszej Umowy.

 

4. Limity Usług, Przelewy oraz Płatność z Tytułu Przelewu SEPA

4.1.          Transakcje mogą podlegać ograniczeniom w oparciu rodzaj Karty lub Konta, indywidualne wzorce wykorzystania oraz profile ryzyka związanego z płatnością. Karty wydaje się zgodnie z limitami i warunkami regulacyjnymi. Limity dotyczące korzystania z Kart można znaleźć w „Tabeli Opłat i Limitów” oraz na naszej stronie internetowej w „Regulaminie”. W celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz oszustwom zastrzegamy sobie prawa do zmiany określonych ograniczeń płatniczych (z uwzględnieniem tych, które tutaj opublikowano lub które tutaj uwzględniono) bez powiadomienia oraz w zakresie wymaganym celem spełnienia naszych obowiązków regulacyjnych.

4.2.          Uproszczone Badanie due diligence może być ograniczone do dostępu do krajowych bankomatów wraz ze zmniejszonymi limitami doładowania rocznego oraz ograniczonymi maksymalnymi kwotami wypłat w skali roku. Limity takie podlegają wymaganiom Planu oraz wymogom regulacyjnym.

4.3.          Można wykonać Przelew na inne Konto, logując się na swoje Konto oraz wykonując stosowne polecenia.

4.4.          Wysyłając środki na Państwa Konto prowadzone przez nas zalecamy, aby Państwo lub inne osoby wysyłające płatność wykonali Przelew SEPA wykorzystując Państwa numer PCSIL IBAN.

4.5.          Nie możemy ponosić odpowiedzialności z tytułu procedury płatności lub opłat związanych z bankiem/ bankami lub bankiem pośredniczącym/ bankami pośredniczącymi, które obsługują płatności od Państwa do nas. Wszelkie opłaty naliczane przez osoby trzecie, między innymi z tytułu otrzymania, obsługi lub uznania płatności na Państwa rzecz, zostaną przez nas potrącone przed uznaniem pozostałego salda na Państwa koncie.

4.6.          Odpowiadają Państwo za sprawdzenie i potwierdzenie danych oraz stosownych opłat przed wykonaniem płatności do nas lub na swoje Konto.

4.7.          PCSIL będzie uznawać płatności otrzymane na Państwa Konto przynajmniej raz dziennie oraz przed zakończeniem Dnia Roboczego. Kwoty otrzymane po terminie granicznym rozliczenia zostaną przetworzone w kolejnym Dniu Roboczym, a Państwo zwalniają PCSIL z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym względzie.

4.8.        Mogą zostać Państwo poproszeni o przekazanie nam dowodu pochodzenia środków finansowych w celu umożliwienia nam wykonania naszych obowiązków regulacyjnych, a w takim przypadku zobowiązują się Państwo do bezzwłocznego przekazania nam tychże dowodów. Oświadczają Państwo i gwarantują nam, że przekazywane nam dowody są aktualne, pełne i dokładne.

4.9.        W przypadku aktywowania takiej opcji, mogą Państwo, za Opłatą, zmienić swój numer PIN w wybranych bankomatach.

4.10.      W przypadku aktywowania takiej opcji, mogą się Państwo kwalifikować do tworzenia przez spółki poleceń zapłaty w formie regularnych Przelewów SEPA z Państwa Konta wystawionego i zarejestrowanego w Irlandii. Będą Państwo odpowiadać za zapewnienie przekazywania poprawnych danych w celu tworzenia dla Państwa Przelewu SEPA. Muszą Państwo przez cały czas zapewnić wystarczające saldo na Państwa Koncie pozwalające na pobranie środków z Państwa Konta. Odpowiadają Państwo za sprawdzanie warunków, które przekazał Państwu inicjator Przelewu SEPA. Spółki PCSIL i/lub WestStein Prepaid Mastercard, zastrzega/ zastrzegają sobie prawo do odmowy lub zakończenia realizacji poleceń Przelewu SEPA, o które Państwo wnioskowali.

4.11.      Mogą Państwo ponosić opłatę z tytułu niezapłaconych Przelewów SEPA, jeśli na Państwa Koncie nie ma wystarczających środków do opłacenia nadchodzącego wniosku o Przelew SEPA.

 

5. Korzystanie z Usług Płatniczych

5.1.        Dostęp do informacji na temat Konta można uzyskać logując się na swoje Konto przez stronę https://my.weststeincard.com/pl (Stronę internetową). Z tego poziomu będzie można przeglądać dane dotyczące Państwa Transakcji, w tym daty, waluty, zastosowane opłaty lub kursy wymiany. Te informacje są dostępne przez cały czas i, w razie konieczności, można je przechowywać i odtwarzać.

5.2.        Z Usług Płatniczych można korzystać do kwoty Salda Dostępnego dla Transakcji.

5.3.        Jeśli Dostępne Saldo jest niewystarczające do dokonania Zapłaty, niektórzy Handlowcy nie zezwolą Państwu na połączone użycie Karty lub Konta łącznie z innymi metodami płatności.

5.4.        Wartość każdej Transakcji oraz kwota wszelkich Opłat przypadających przez Państwa do zapłaty na mocy niniejszej Umowy zostaną potrącone z Dostępnego Salda.

5.5.      Po dokonaniu autoryzacji Transakcji nie jest możliwe wycofanie danego polecenia zapłaty przez Państwa (ani jego anulowanie) po upływie czasu, w którym je otrzymamy. Transakcja zostanie uznana przez nas za otrzymaną w czasie, gdy Państwo autoryzują ją w następujący sposób:

i. w przypadku Płatności oraz Transakcji w Bankomatach, w momencie otrzymania polecenia przelewu z tytułu Transakcji od otrzymującego go handlowca lub operatora bankomatu, oraz
ii. Gdy zostanie nam przekazane polecenie zapłaty z tytułu Przelewu lub Przelewu SEPA i otrzymamy je w czasie, gdy zostanie ono przez Państwa wystawione za pośrednictwem Konta;

5.6.        W przypadkach, gdy dokonamy z Państwem ustaleń o możliwości wycofania autoryzowanej płatności, możemy naliczyć Opłatę z tytułu unieważnienia.

5.7.        Zapewnimy uznanie kwoty Przelewu SEPA u dostawcy usług płatniczych odbiorcy na koniec Dnia Roboczego po czasie otrzymania od Państwa polecenia zapłaty. Jeśli dostawca usług płatniczych Handlowca posiada siedzibę poza EOG, wykonamy płatność jak najszybciej, a w każdym przypadku zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

5.8.       W celu ochrony Państwa i nas przed oszustwami, Handlowiec może starać się o autoryzację elektroniczną przed przeprowadzenie obsługi dowolnej Płatności. Jeśli Handlowiec nie jest w stanie uzyskać autoryzacji elektronicznej, może nie być w stanie dokonać autoryzacji Państwa Płatności.

5.9.        Możemy odmówić autoryzacji korzystania z Usług Płatniczych, które mogą naruszać niniejszy Regulamin lub jeśli będziemy posiadać zasadne podstawy, aby podejrzewać Państwa lub osobę trzecią o popełnienie lub planowanie popełnienia oszustwa lub innego niezgodnego z prawem lub niedozwolonego wykorzystania Usług Płatniczych.

5.10.      Państwa możliwość korzystania lub uzyskania dostępu do Usług Płatniczych może podlegać okazjonalnym zakłóceniom, na przykład w przypadku konieczności przeprowadzenia przez nas konserwacji naszych Systemów. Prosimy o kontakt z Obsługą Klienta za pośrednictwem naszej Strony Internetowej w celu powiadamiania nas o jakichkolwiek problemach, których Państwo doświadczają w trakcie korzystania ze swojej Karty lub Konta, a my postaramy się rozwiązać każdy problem.

5.11.      W zależności od okoliczności, istnieje możliwość ubiegania się u nas o nie więcej niż 3 Dodatkowe Karty do wykorzystania przez Posiadaczy Kart Dodatkowych w ramach Państwa Konta. Posiadacze Kart Dodatkowych, za których ponoszą Państwo prawną odpowiedzialność, muszą mieć ukończone 13 lat. Wszyscy inni Posiadacze Kart Dodatkowych muszą mieć ukończone 18 lat. Państwo ponoszą odpowiedzialność za autoryzowanie Transakcji dokonywanych przez każdego Posiadacza Karty Dodatkowej z wykorzystaniem odpowiedniej Karty Dodatkowej oraz za zapewnienie przestrzegania postanowień niniejszej Umowy przez Posiadacza Karty Dodatkowej. Odpowiadają Państwo za korzystanie przez nich z Karty Dodatkowej oraz za zapłatę wszelkich kwot, które dodają do Państwa Konta nawet, jeśli Posiadacz Karty Dodatkowej nie przestrzega postanowień niniejszej Umowy. Nie przyjmujemy odpowiedzialności ani zobowiązania w żadnym trybie za korzystanie z jakiejkolwiek Karty Dodatkowej przez jakiegokolwiek Posiadacza Karty Dodatkowej z tytułu Transakcji, które nie są przez Państwa autoryzowane. Jeśli Państwo dokonali skutecznej rejestracji i zwrócili się o jej wydanie, prześlemy Państwu Kartę Dodatkową na nazwisko Posiadacza Karty Dodatkowej wraz z egzemplarzem niniejszej Umowy. Po otrzymaniu Karty Dodatkowej mogą Państwo przekazać Kartę Dodatkową Posiadaczowi Karty Dodatkowej do korzystania z zastrzeżeniem, że:

i. przekazują im Państwo egzemplarz niniejszej Umowy (poprzez korzystanie z Karty Dodatkowej Posiadacz Karty Dodatkowej wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy, które będą wówczas wiążące dla Państwa i Posiadacza Karty Dodatkowej w związku z użytkowaniem Karty Dodatkowej);
ii. Karta Dodatkowa może być użytkowana wyłącznie przez tę osobę;
iii. Państwo nadal posiadają Konto oraz Kartę, z którą związana jest Karta Dodatkowa;
iv. poinformują Państwo Posiadacza Karty Dodatkowej, że zachowali Państwo Kartę Podstawową oraz że nadal mają Państwo możliwość korzystania z Konta;
v. będziemy uzyskiwać dalsze informacje oraz dokumentację, które umożliwią nam przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymogów w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy poprzez Badanie due diligence Klienta w odniesieniu do Posiadacza Karty Dodatkowej.

5.12.      Pozostaną Państwo odpowiedzialni za korzystanie z Usług Płatniczych oraz za wszelkie Opłaty i narzuty ponoszone przez Posiadacza Karty Dodatkowej/ Posiadaczy Kart Dodatkowych i będą Państwo w dalszym ciągu uznawani za posiadacza wszelkich środków, którymi już zostało zasilone Konto lub którymi zostanie ono zasilone w przyszłości. Korzystanie z Karty, w związku z którą został zarejestrowany Posiadacz Karty Dodatkowej, będzie uznawane za potwierdzenie, że przekazali Państwo niniejszą Umowę Posiadaczowi Karty Dodatkowej.

5.13.      Państwo lub dowolny Posiadacz Karty Dodatkowej może prosić nas o usunięcie danego Posiadacza Karty Dodatkowej, a w takim przypadku muszą Państwo przeciąć odpowiednią Kartę Dodatkową na pół.

5.14.      Wyrażają Państwo zgodę na udzielanie przez nas informacji na temat Państwa Konta każdemu Posiadaczowi Karty Dodatkowej oraz ograniczyć zakres czynności, które mogą być podejmowane przez Posiadaczy Karty Dodatkowych w związku z Państwa Kontem.

5.15.      Z wyjątkiem sytuacji, gdy występuje wymóg prawny, nie ponosimy odpowiedzialności, a Państwo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za utworzenie i zachowanie swojej własnej kopii danych na Państwa Koncie oraz Państwa czynności w związku z niniejszą Umową.  Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, nie będziemy mieć obowiązku przechowywania, zatrzymania, zgłaszania ani udostępniania w dowolny inny sposób kopii lub dostępu do danych Transakcji lub jakiejkolwiek ewidencji, dokumentacji lub innych informacji w związku z Transakcjami lub Kontem.

5.16.      Zobowiązują się Państwo do korzystania z Usług Płatności tylko do celów zgodnych z prawem oraz do przestrzegania przez cały czas wszystkich przepisów, wymogów i regulacji mających zastosowanie względem korzystania z Usług Płatności, z uwzględnieniem warunków niniejszej Umowy.Zobowiązują się Państwo do korzystania z Usług Płatności tylko do celów zgodnych z prawem oraz do przestrzegania przez cały czas wszystkich przepisów, wymogów i regulacji mających zastosowanie względem korzystania z Usług Płatności, z uwzględnieniem warunków niniejszej Umowy.

5.17.      Nie mogą Państwo korzystać z Usług Płatniczych w celu przyjmowania lub dokonywania przelewu jakichkolwiek środków w imieniu dowolnej innej osoby fizycznej lub podmiotu prawnego.

5.18. Zgadzasz się, że zawsze będziesz mieć zerowe lub dodatnie saldo na swoim koncie WestStein Mastercard. Jeśli Twoje konto WestStein Mastercard osiągnie ujemne saldo, obiecujesz spłacić ujemne saldo natychmiast, bez żadnego powiadomienia z naszej strony. Możemy wysyłać Ci przypomnienia lub podejmować inne uzasadnione działania w celu odzyskania od Ciebie ujemnego salda, na przykład możemy skorzystać z usługi windykacyjnej lub podjąć dalsze działania prawne. Naliczymy opłatę za spóźnienie, a także wszelkie koszty, które możemy ponieść w wyniku tych dodatkowych działań windykacyjnych.

 

6.  Dostęp Dostawców Zewnętrznych

6.1.        Mogą Państwo wyrazić zgodę na to, aby podlegający regulacjom dostawcy zewnętrzni (PISP lub AISP) uzyskiwali dostęp do Państwa Konta online w celu dokonywania płatności lub uzyskiwania informacji na temat sald lub Transakcji na Państwa Karcie i/lub Koncie.

6.2.        PISP i/lub AISP muszą być odpowiednio zarejestrowani oraz autoryzowani zgodnie z PSD2. Należy sprawdzić w urzędzie regulacyjnym danego kraju przed udzieleniem zgody odpowiednim PISP/AISP.

6.3.        Dowolna zgoda udzielona dostawcy zewnętrznemu stanowi umowę pomiędzy Państwem a tymże dostawcą i my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty wynikające z dowolnej takiej umowy.

6.4.        Przed udzieleniem zgody należy upewnić się, na jaki stopień dostępu wyrażają Państwo zgodę, w jaki sposób będzie ona wykorzystywana oraz komu może zostać przekazana.

6.5.        Powinni Państwo uzyskać świadomość wszelkich praw do wycofania zgody na dostęp dostawcy zewnętrznego oraz jaką posiada procedurę wyłączenia dostępu.

6.6.        W zakresie dozwolonym przez prawo lub rozporządzenie oraz z zastrzeżeniem dowolnego prawa do uzyskania refundacji kosztów, jakie mogą Państwu przysługiwać na mocy niniejszej Umowy pomiędzy Państwem a nami, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne działania, które stosowna osoba trzecia podejmuje w związku z zawieszeniem lub zakończeniem korzystania z jego usługi oraz za straty z tego wynikłe. Nie ponosimy odpowiedzialności, jak również nie jesteśmy stroną żadnej umowy, jaką mogą Państwo zawrzeć z dowolną, odpowiednią osobą trzecią. Należy upewnić się, że zapoznali się Państwo z treścią postanowień takiej umowy oraz wszelkich obowiązujących regulaminów oraz że przestrzegają Państwo tychże postanowień; należy przy tym mieć na uwadze, że niniejsza Umowa będzie nadal obowiązywać pomiędzy nami, z uwzględnieniem dowolnych Usług Płatniczych oraz naszych Opłat, które będą nadal obowiązywać zgodnie z ich wyszczególnieniem.

6.7.        W stosownych przypadkach możemy odmówić dostępu do Państwa Konta dowolnej osobie trzeciej wówczas, gdy uznamy, że taki dostęp może stanowić zagrożenie w formie prania pieniędzy lub finansowania działalności terrorystycznej, oszustwa lub innej działalności przestępczej. Jeśli zaistnieje konieczność podjęcia takich działań i w miarę możliwości, podamy przyczyny takiego działania, o ile nie jest to ograniczone z mocy prawa lub z powodów bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

7. Warunek Korzystania u Określonych Handlowców

7.1.        W niektórych okolicznościach możemy wymagać lub Handlowcy mogą wymagać, aby posiadali Państwo nadwyżkę Dostępnego Salda względem kwoty Płatności. Na przykład w restauracjach można wymagać, aby posiadali Państwo o 15 % więcej na swojej Karcie niż wartość kwoty rachunku na gratyfikację lub koszty obsługi doliczone przez restaurację lub Państwa.

7.2.        W niektórych okolicznościach Handlowcy mogą wymagać zweryfikowania, czy Państwa Dostępne Saldo pokryje kwotę Transakcji i mogą zainicjować zablokowanie danej kwoty na Dostępnym Saldzie; przykładem może być wynajem samochodu. W przypadku, gdy Handlowiec dokona autoryzacji wstępnej na Państwa Koncie, nie będą mieć Państwo dostępu do tych środków, aż do zakończenia Transakcji lub zwolnienia środków przez Handlowca, co może potrwać do 30 dni.

7.3.        Jeśli korzystają Państwo ze swojej Karty na bezobsługowej stacji benzynowej, z zastrzeżeniem zgody Handlowca, Państwa Karta może wymagać wstępnej autoryzacji dla określonej z góry kwoty we właściwej walucie. Jeśli nie wykorzystają Państwo całości wstępnej autoryzacji lub gdy nie mają Dostępnego Salda, aby uzyskać wstępną autoryzację, istnieje możliwość, że kwota podlegająca wstępnej autoryzacji zostanie zablokowana na okres do 30 dni, zanim znowu stanie się dostępna.

7.4.      Niektórzy Handlowcy mogą nie akceptować płatności dokonywanych z wykorzystaniem naszych Usług Płatniczych. Państwa obowiązkiem jest sprawdzenie regulaminu każdego Handlowca. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Handlowiec odmówi zaakceptowania płatności dokonywanych z wykorzystaniem naszych Usług Płatniczych.

7.5.      W odniesieniu do dowolnego sporu pomiędzy Państwem a Handlowcem, pod warunkiem, że będą Państwo w stanie udowodnić w satysfakcjonujący nas sposób, że dokonali Państwo wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu ze stosownym Handlowcem, będziemy się starać Państwu pomóc w najszerszym, możliwym do wykonania zakresie. Możemy obciążać Państwa opłatą z tytułu obsługi obciążenia zwrotnego [chargeback], o której mowa w „Tabeli Opłat i Limitów” przekazanej Państwu wraz z niniejszym dokumentem, w przypadku każdej takiej pomocy udzielonej Państwu w przypadku dowolnego sporu. Jeśli występuje niemożliwy do rozwiązania spór z Handlowcem w okolicznościach, w których Karta została wykorzystana w celu dokonania Płatności, będą Państwo odpowiedzialni za Płatność i będą Państwo musieli rozstrzygnąć to bezpośrednio z odpowiednim Handlowcem.

 

8. Zarządzanie i Ochrona Państwa Konta

8.1.        Odpowiadają Państwo za bezpieczne przechowywanie swojej nazwy użytkownika oraz hasła do Państwa Konta („Kody Dostępu”) oraz osobistego numeru identyfikacyjnego do Państwa Karty („PIN”).

8.2.        Swojego numeru PIN nie należy nikomu udostępniać. Należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu, innym niż miejsce przechowywania Karty lub dowolnego zapisu numeru swojej Karty, jak również nie można go nikomu ujawniać. Obejmuje to:

i. zapamiętanie swojego numeru PIN bezpośrednio po jego otrzymaniu oraz zniszczenie korespondencji oraz innych autoryzowanych sposobów komunikacji w celu przekazania go Państwu;
ii. nigdy nie należy zapisywać swojego numeru PIN na swojej Karcie lub na niczym, co zwykle nosi się wraz ze swoją Kartą;
iii. utrzymywanie swojego numeru PIN w tajemnicy przez cały czas, w tym nieużywanie numeru PIN jeśli ktokolwiek nas obserwuje;
iv. nieujawnianie swojego numeru PIN żadnej osobie.

8.3.        Użytkownik Karty/Kart musi podpisać pasek z podpisem na Spersonalizowanej Karcie bezzwłocznie po jej otrzymaniu.

8.4.        Nie wolno udostępniać Państwa Kodów Dostępu nikomu z wyjątkiem Uprawnionej Osoby. W przypadku ujawnienia Kodów Dostępu dowolnej Upoważnionej Osobie ponoszą Państwo odpowiedzialność za ich dostęp, korzystanie oraz niewłaściwe korzystanie z Konta, naruszenia przez nie warunków niniejszej Umowy lub ujawnienia Kodów Dostępu.

8.5.        Usługi Płatnicze mogą być wykorzystywane tylko przez Państwa oraz każdego Posiadacza Karty Dodatkowej lub Upoważnioną Osobę.

8.6.        Nie można przekazywać Karty żadnej innej osobie ani też zezwalać żadnej osobie na korzystanie z Usług Płatniczych z wyjątkiem Osób Upoważnionych lub Posiadaczy Kart Dodatkowych. Są Państwo zobowiązani do przechowywania Karty w bezpiecznym miejscu.

8.7.        Nieprzestrzeganie postanowień artykułu 8.2 i/lub 8.5 może wpłynąć na Państwa zdolność do dochodzenia roszczeń z tytułu jakichkolwiek strat zgodnie z postanowieniami artykułu 14 w przypadku, gdy możemy wykazać, że Państwo celowo nie przechowywali informacji w sposób bezpieczny lub że działali Państwo w sposób nieuczciwy, celowo, ze zbędną zwłoką lub rażącym zaniedbaniem. We wszystkich pozostałych okolicznościach Państwa maksymalna odpowiedzialność będzie zgodna z ustaleniem zawartym w artykule 15 w dalszej części.

8.8.        Jeśli żywią Państwo przekonanie, że inna osoba zna dane bezpieczeństwa Państwa Konta lub Karty, należy bezzwłocznie się z nami kontaktować zgodnie z postanowieniami artykułu 13.

8.9.        Po wygaśnięciu terminu ważności Państwa Karty (por. artykuł 11) lub jeśli zostanie ona odnaleziona po zgłoszeniu jej zgubienia lub kradzieży, muszą Państwo zniszczyć swoją Kartę przecinając ją na dwie części przez pasek magnetyczny.

 

9. Weryfikacja Tożsamości

9.1.        Jeśli zawierają Państwo Transakcję przez Internet, na niektórych stronach wymaga się wpisania swojego nazwiska i adresu. W takich przypadkach należy podać najbardziej aktualny adres, który został u nas zarejestrowany jako adres Konta. Adres Konta jest również adresem, na który przesyłać będziemy wszelką korespondencję.

9.2.        O dowolnej zmianie adresu Konta lub innych danych teleadresowych należy nas poinformować w ciągu 7 dni od jej wprowadzenia. Można nas poinformować kontaktując się z Obsługą Klienta, która może wymagać od Państwa potwierdzenia takiego powiadomienia w formie pisemnej. Będą Państwo odpowiadać za wszelkie straty, które wynikają bezpośrednio z dowolnego przypadku niepowiadomienia nas o takiej zmianie w wyniku bezzasadnego opóźnienia, Państwa rażącego zaniedbania lub oszustwa. Będziemy musieli zweryfikować Państwa nowy adres Konta i zwrócimy się do Państwa o przedstawienie odpowiednich dowodów.

9.3.        Zastrzegamy sobie prawo do upewnienia się w dowolnym momencie co do Państwa tożsamości oraz adresu domowego (na przykład zwracając się o oryginały odpowiednich dokumentów), z uwzględnieniem celów zapobiegania oszustwom i/lub prania pieniędzy. Ponadto, w trakcie składania przez Państwa wniosku lub w dowolnym momencie w przyszłości, w związku z Państwa Kontem upoważniają nas Państwo do przeprowadzenia kontroli elektronicznej weryfikacji tożsamości w trybie bezpośrednim lub z wykorzystaniem odpowiednich osób trzecich.

 

10. Prawo do anulowania („Okres przejściowy”)

W następujących warunkach przysługuje Państwu prawo do wycofania się z niniejszej Umowy:

10.1.      w przypadku nabycia Usług Płatniczych przysługuje Państwu następnie 14-dniowy „Okres przejściowy” rozpoczynający się z dniem skutecznej rejestracji Państwa Konta na wycofanie się z niniejszej Umowy oraz anulowanie Usług Płatniczych bez ponoszenia kary, ale z zastrzeżeniem odliczenia wszelkich zasadnych, poniesionych przez nas kosztów w związku z wykonaniem dowolnej części świadczenia usług przed ich anulowaniem. W trakcie takiego 14-dniowego okresu są Państwo zobowiązani do skontaktowania się z nami w celu poinformowania o Państwa zamiarze wycofania się z niniejszej Umowy, jak również nie wolno Państwu korzystać z Usług Płatniczych. Wówczas anulujemy Usługi Płatnicze i zwrócimy Państwu kwotę Dostępnego Salda na Koncie. Zastrzegamy sobie natomiast prawo do zablokowania Dostępnego Salda na okres do 30 dni roboczych od otrzymania Państwa polecenia przed dokonaniem zwrotu salda w celu upewnienia się, że otrzymano dane wszystkich Transakcji.

10.2.      Po upływie „Okresu przejściowego” mogą Państwo jedynie wypowiedzieć Usługi Płatnicze zgodnie z opisem zawartym w artykule 12.

 

11. Wygaśnięcie i zwrot środków

11.1.      Na Państwa Karcie jest wydrukowana data ważności („Data ważności”). Po upływie daty ważności nie będzie możliwości korzystania z Karty (ani dowolnej Karty Dodatkowej), a dowolny numer PCSIL IBAN połączony z kartą nie będzie mógł być używany, natomiast po upływie tego terminu nadal będą Państwo w stanie odbierać i wysyłać środki na Konto powiązane z Kartą oraz je z niego wysyłać.

11.2.    Jeśli ważność Karty wygaśnie przez wyczerpaniem Państwa Dostępnego Salda, można skontaktować się z zespołem Obsługi Klienta z wnioskiem o wymianę Karty pod warunkiem, że zrobią to Państwo w ciągu 14 dni przed Datą Ważności wydrukowaną na Państwa Karcie oraz z zastrzeżeniem uiszczenia Opłaty (w sytuacjach, gdy taki warunek został podany). Zastrzegamy sobie prawo do wymiany Państwu Karty, która wygasła nawet, jeżeli Państwo o to nie wnioskowali. Jeśli nie złożyli Państwo wniosku o wymianę Karty, nie zostanie Państwu naliczona Opłata z tytułu Wymiany Karty.

11.3.      Jeśli Państwa numer PCISL IBAN jest powiązany z Państwa Kontem, a nie z Państwa Kartą, wówczas nie wygaśnie on wraz z wygaśnięciem terminu ważności Karty, lecz będzie dostępny do korzystania na czas dostępności Konta do Państwa użytku.

11.4.      Państwa środki finansowe są dostępne w celach dokonania zwrotu środków poprzez kontakt z nami w dowolnym momencie przed upływem okresu 6 lat po terminie zakończenia niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami artykułu 12, a po upływie tego terminu Państwa Dostępne Saldo nie będzie już podlegało możliwości zwrotu środków, my natomiast będziemy uprawnieni do zatrzymania odpowiednich środków finansowych. W sytuacjach, gdy Dostępne Saldo będzie się utrzymywało przez okres przekraczający jeden rok od daty zakończenia niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami artykułu 12, nie podlegamy wymogowi zabezpieczania odpowiednich środków na naszym Koncie Środków Klienta, ale mogą Państwo nadal zgłosić się po zwrot środków przez okres do 6 lat. Ze środków podlegających zwrotowi w ramach dowolnego takiego Dostępnego Salda możemy dokonać potrącenia kwoty dowolnej Opłaty z tytułu Późnego Zwrotu Środków.

11.5.      Pod warunkiem, że Państwa wniosek o zwrot środków zostanie złożony w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty, z którą zakończy się niniejsza Umowa zgodnie z postanowieniami artykułu 12, zwrot środków nie będzie skutkował żadną Opłatą z tytułu Późnego Zwrotu Środków. W przypadku złożenia wniosku o zwrot środków po upływie 12 miesięcy od daty, z którą zakończy się niniejsza Umowa zgodnie z postanowieniami artykułu 12, może dojść do naliczenia Opłaty z tytułu Zamknięcia Konta (w sytuacjach, gdy taki warunek został podany).

11.6.      Przysługuje nam bezwarunkowe prawo do dokonywania kompensaty, przelewu/cesji lub zaliczenia sum znajdujących się na Koncie/Kontach lub Kartach na poczet zaspokojenia wszelkich zobowiązań oraz należnych nam Opłat, które nie zostały zapłacone lub zaspokojone w terminie ich wymagalności.

11.7.      Przysługuje nam bezwarunkowe prawo do zamknięcia Państwa Konta oraz do złożenia roszczenia o obciążenie zwrotne z tytułu odpowiednich Transakcji, jeśli na Państwa Koncie występuje saldo ujemne przez okres przekraczający 60 dni.  W przypadku skutecznego obciążenia zwrotnego z naszej strony środki zapłacone na Państwa Konto mogą być wykorzystane wyłącznie do uznania środków na Państwa Karcie lub Koncie, ale Państwa Konto pozostanie zamknięte.

11.7.1. Będziemy mieć absolutne prawo do zamknięcia niezweryfikowanego konta, które nie otrzymało żadnych środków w ciągu 30 dni od rejestracji konta.

11.7.2. Mamy bezwzględne prawo do zamknięcia każdego Zweryfikowanego Konta z saldem 0€, na którym w ciągu ostatnich 90 dni nie prowadzono żadnych działań.

11.8.      Jeśli Państwa Konto jest nieaktywne (z uwzględnieniem, między innymi, braku dostępu do konta lub Transakcji płatności) przez okres przynajmniej 2 kolejnych lat, występuje na nim Dostępne Saldo, możemy (ale nie jesteśmy zobowiązani) powiadomić Państwa poprzez wysłanie e-maila na Państwa zarejestrowany adres e-mail i udostępnić Państwu możliwość utrzymania otwartego Konta oraz utrzymania lub dokonania zwrotu środków z Dostępnego Salda.  W przypadku braku odpowiedzi na nasze wezwanie z Państwa strony w ciągu trzydziestu (30) dni, automatycznie zamkniemy Państwa Konto i podejmiemy dokonywanie Przelewu Państwa Dostępnego Salda na konto płatności ostatnio przekazane nam przez Państwa (Państwa „Wskazane Konto Bankowe”) lub czekiem na Państwa ostatni znany adres.Jeśli Państwa Konto jest nieaktywne (z uwzględnieniem, między innymi, braku dostępu do konta lub Transakcji płatności) przez okres przynajmniej 2 kolejnych lat, występuje na nim Dostępne Saldo, możemy (ale nie jesteśmy zobowiązani) powiadomić Państwa poprzez wysłanie e-maila na Państwa zarejestrowany adres e-mail i udostępnić Państwu możliwość utrzymania otwartego Konta oraz utrzymania lub dokonania zwrotu środków z Dostępnego Salda.  W przypadku braku odpowiedzi na nasze wezwanie z Państwa strony w ciągu trzydziestu (30) dni, automatycznie zamkniemy Państwa Konto i podejmiemy dokonywanie Przelewu Państwa Dostępnego Salda na konto płatności ostatnio przekazane nam przez Państwa (Państwa „Wskazane Konto Bankowe”) lub czekiem na Państwa ostatni znany adres.

 

12. Rozwiązanie lub Zawieszenie Państwa Konta i/lub Obsługi Transakcji

12.1.      Możemy dokonać rozwiązania niniejszej Umowy oraz możliwości korzystania przez Państwa z Usług Płatniczych za przynajmniej 2-miesięcznym wypowiedzeniem.

12.2.      Możliwość korzystania przez Państwa z Karty oraz dowolnego, powiązanego z kartą numeru PCSIL IBAN kończy się z Datą Ważności, zgodnie z postanowieniami artykułu 11.2.

12.3.      Niniejsza Umowa oraz możliwość korzystania przez Państwa z Usług Płatniczych również kończy się, gdy ustanie możliwość zainicjowania przez Państwa wszystkich Transakcji.

12.4.      Możemy również, w dowolnym momencie, rozwiązać lub zawiesić, na okres taki, jaki może być zasadnie potrzebny, możliwość korzystania przez Państwa z Usług Płatniczych w całości lub w części albo obsługę dowolnej Transakcji/ dowolnych Transakcji jeśli:

i. występuje usterka lub awaria w stosownym systemie/systemach przetwarzania danych;
ii. żywimy zasadne przekonanie, że korzystali Państwo lub korzystają z Usług Płatniczych lub zezwalają na korzystanie z nich z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy lub w celu popełnienia przestępstwa;
iii. wobec dowolnego Dostępnego Salda występuje zagrożenie oszustwa lub niewłaściwego wykorzystania;
iv. podejrzewamy, że podali Państwo nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje;
v. jesteśmy zobowiązani do tego z mocy prawa lub wymóg taki nakłada na nas policja, sąd albo dowolny, uprawniony organ rządowy lub regulacyjny;
vi. jesteśmy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków w związku ze zwalczaniem prania pieniędzy lub finansowania działalności terrorystycznej;
vii. występuje podejrzenie dostępu bez upoważnienia lub w celach przestępczych do Państwa Konta lub korzystania z niego w taki sposób lub jeśli dowolny element zabezpieczenia został złamany / zagrożony, z uwzględnieniem zainicjowania Transakcji bez upoważnienia lub w celach przestępczych;
viii. mamy zasadne podstawy, aby żywić przekonanie, że prowadzą Państwo zakazaną lub nielegalną działalność;
ix. nie jesteśmy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości ani dowolnej innej informacji dotyczącej Państwa, Państwa Konta lub Transakcji.

12.5.    Jeśli zostanie stwierdzone, że dowolna Transakcja została dokonana z wykorzystaniem Państwa Karty lub numeru PCSIL IBAN po terminie jej wygaśnięcia lub zostało przez nas podjęte jakiekolwiek działanie, zgodnie z postanowieniami artykułu 12.4, są Państwo zobowiązani do natychmiastowej spłaty takich kwot.

12.6.      O ile jest to dla nas możliwe do wykonania i zgodne z prawem oraz jeśli nie będzie to stanowić zagrożenia z odpowiednio uzasadnionych względów bezpieczeństwa, powiadomimy Państwa e-mailem o zawieszeniu lub ograniczeniu, z podaniem powodów, zanim dojdzie do podjęcia takich środków lub bezpośrednio po ich podjęciu.

12.7.      Przywrócimy Państwa Konto lub wykonamy stosowną Transakcję/ stosowne Transakcje w najszybszym, możliwym do wykonania terminie, gdy powody zgodnie z postanowieniami artykułu 12.4 przestaną mieć zastosowanie lub ustaną.

12.8.      Jeśli, w dowolnym momencie życzą sobie Państwo zakończyć świadczenie Usług Płatniczych, są Państwo zobowiązani złożyć wniosek o rozwiązanie oraz o zwrot Dostępnego Salda e-mailem na nasz adres podany w artykule 2 z adresu e-maila zarejestrowanego w Państwa Koncie. Nasz dział Obsługi Klienta zawiesi wówczas możliwość dalszego korzystania z Państwa Usług Płatniczych.

12.9.      Po otrzymaniu od Państwa wszystkich niezbędnych informacji (z uwzględnieniem Badania due diligence Klienta) oraz po przetworzeniu wszystkich Transakcji oraz obowiązujących Opłat i narzutów, zwrócimy Państwu dowolne Dostępne Saldo pomniejszone o wszelkie należne nam Opłaty i narzuty pod warunkiem, że:

i.  nie prowadzili Państwo działań o znamionach oszustwa ani z rażącym zaniedbaniem lub w taki sposób, aby wzbudzić zasadne podejrzenia oszustwa lub rażącego zaniedbania; oraz
ii. nie jesteśmy objęci wymogiem z mocy prawa lub rozporządzenia albo na żądanie policji, sądu lub organu regulacyjnego do zablokowania Państwa Dostępnego Salda.

12.10.      Po zakończeniu świadczenia Usług Płatniczych będą Państwo odpowiedzialni za zniszczenie Karty/Kart, które zostały Państwu przekazane.

12.11.      Jeśli, po spłaceniu Państwa Dostępnego Salda, okaże się, że były dokonywane jakiekolwiek dalsze Transakcje lub powstały obciążenia lub Opłaty z wykorzystaniem Karty/ Kart lub otrzymamy wniosek o odwrócenie dowolnej wcześniejszej Transakcji zasilenia, powiadomimy Państwa o wysokości kwoty, a Państwo będą zobowiązani do natychmiastowej spłaty takiej kwoty na żądanie jako zadłużenia.

 

13. Utrata lub kradzież Państwa Karty lub przywłaszczenie Państwa Konta

13.1.      Jeśli Państwa Karta zostanie zgubiona lub skradziona i sądzą Państwo, że ktoś korzysta z Państwa Karty, numeru PIN i/lub Kodów Dostępu bez Państwa zgody lub jeśli Karta jest uszkodzona albo funkcjonuje w sposób niewłaściwy:

i. są Państwo zobowiązani do bezzwłocznego skontaktowania się z nami oraz podania nam numeru swojego Konta lub Karty oraz Państwa Nazwy Użytkownika i Hasła jako danych identyfikacyjnych, które uznamy za akceptowalne, abyśmy mieli pewność, że rozmawiamy z właściwą osobą; oraz
ii. Pod warunkiem, że uzyskaliśmy Państwa zgodę na zamknięcie Konta, wówczas przekażemy Państwu wymienioną Kartę z odpowiednim nowym Kontem zasilonym na kwotę stanowiącą równowartość Państwa ostatniego Dostępnego Salda.

13.2.      Z chwilą, gdy zostaniemy powiadomieni o utracie lub kradzieży zawiesimy Usługi Płatnicze najszybciej, jak będziemy w stanie w celu zmniejszenia dalszych strat (por. artykuł 14). Możemy podjąć działania zmierzające do niedopuszczenia do nieuprawnionego korzystania z Usług Płatniczych, wyłącznie jeśli są nam Państwo w stanie podać numer Konta lub Karty oraz Nazwę Użytkownika i Hasło oraz jeśli są Państwo w stanie przedstawić wystarczające dane do identyfikacji swojej tożsamości oraz odpowiedniego Konta.

13.3.      Zamienne Karty będą przesyłane na ostatni, zarejestrowany przez Państwa adres Konta. Nieprzekazanie prawidłowego adresu będzie skutkować Opłatą z tytułu Wymiany Karty.

13.4.      Jeśli po zgłoszeniu zgubienia lub kradzieży Karty zostanie ona później znaleziona lub odzyskana, należy ją bezzwłocznie zniszczyć, przecinając ją na pół przez pasek magnetyczny i chip.

13.5.      Zobowiązują się Państwo do udzielenia pomocy nam, naszym przedstawicielom, organom regulacyjnym oraz policji w przypadku zgubienia, kradzieży lub naszego podejrzenia, że Usługi Płatnicze są niewłaściwie wykorzystywane.

 

14. Odpowiedzialność z Tytułu Nieuprawnionej Transakcji lub Niewłaściwej Realizacji Transakcji

14.1.      Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 14.2, 14.3 i 14.6 zwrócimy Państwu kwoty w pełnej wysokości z tytułu wszystkich nieautoryzowanych Transakcji wysłanych z Państwa Konta bezzwłocznie i w każdym przypadku nie później, niż na koniec kolejnego Dnia Roboczego po zauważeniu lub uzyskaniu powiadomienia o Transakcji (z wyjątkiem sytuacji, gdy mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać popełnienie oszustwa) pod warunkiem, że zostaniemy przez Państwa poinformowani o nieautoryzowanej Transakcji bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu wiedzy o Transakcji , a w każdym przypadku nie później niż 13 miesięcy po realizacji Transakcji. W zależności od okoliczności przywrócimy Państwa Konto do stanu, w którym byłoby, gdyby nie doszło do nieautoryzowanej Transakcji, tak, aby data wartości uznania przypadała nie później, niż data kwoty obciążenia.

14.2.      Mogą Państwo odpowiadać za straty dotyczące dowolnej nieautoryzowanej Transakcji maksymalnie do kwoty 50 euro wynikającej z użycia zgubionej lub skradzionej Karty lub przywłaszczenia Państwa Konta, o ile utrata, kradzież lub przywłaszczenie nie mogły być wykryte przez Państwa przed płatnością (z wyjątkiem sytuacji, gdy Państwa działania nosiły znamiona oszustwa) lub zostały spowodowane przez działania lub ich brak ze strony naszego pracownika, przedstawiciela, oddziału lub dostawcy usług.

14.3.      Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione z tytułu nieautoryzowanej Transakcji w przypadku, gdy Państwa działanie nosiło znamiona oszustwa lub celowo albo w wyniku rażącego zaniedbania nie korzystali Państwo ze swojego Konta w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy lub nie przechowywali Państwo swoich Kodów Dostępu w sposób poufny i bezpieczny zgodnie z postanowieniami artykułu 8.

14.4.      Nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za straty poniesione z tytułu nieautoryzowanej Transakcji, do której doszło po powiadomieniu nas przez Państwa o złamaniu / zagrożeniu dla Państwa Kodów Dostępu zgodnie z postanowieniami artykułu 8, o ile nie działali Państwo w sposób noszący znamiona oszustwa lub w przypadku, gdy my nie przekazaliśmy Państwu możliwości powiadomienia nas w uzgodniony sposób, bez zwłoki, o powzięciu przez Państwa wiedzy o utracie, kradzieży lub przywłaszczeniu lub nieautoryzowanym wykorzystaniu Państwa Karty lub Konta.

14.5.      Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu zwrotu lub strat odniesionych w wyniku niewłaściwie dokonanej Transakcji płatności lub jej niewykonaniu, jeśli dane rachunku odbiorcy płatności przekazane przez Państwa były niepoprawne lub jesteśmy w stanie dowieść, że pełna kwota Transakcji została odpowiednio otrzymana przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności.

14.6.      Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek nieautoryzowanych lub niewłaściwie dokonanych Transakcji w przypadku, gdy na przebieg Transakcji miały wpływ nietypowe lub niemożliwe do przewidzenia okoliczności, poza granicą naszej zasadnej kontroli lub w sytuacji, gdy działaliśmy zgodnie z wymogami obowiązku prawnego.

14.7.      W sytuacji, gdy ponosimy odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego wykonania Przelewu lub Przelewu SEPA, który otrzymują Państwo zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, bezzwłocznie pozostawimy kwotę Transakcji do Państwa dyspozycji zgodnie  i uznamy odpowiednią kwotę na Państwa Koncie nie później niż z datą, w której kwota posiadałaby datę waluty, jeśli transakcja zostałaby poprawnie wykonana.

14.8.      W sytuacji, gdy ponosimy odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego wykonania Płatności, Przelewu lub Przelewu SEPA przez Państwa jako płatnika, dokonamy bez zbędnej zwłoki, zwrotu kwoty niewykonanej lub wadliwej Transakcji na Państwa rzecz i, w zależności od okoliczności, przywrócimy obciążone Konto do stanu, w którym znajdowałoby się, gdyby nie doszło do wadliwej transakcji.

14.9.    W przypadku niewykonanej lub wadliwie wykonanej Płatności, Przelewu lub Przelewu SEPA przez Państwa jako płatnika, bez względu na to, czy ponosimy za to odpowiedzialność , na żądanie, podejmiemy bezzwłoczne bezpłatne czynności zmierzające do przeanalizowania przebiegu i statusu Transakcji oraz powiadomimy Państwa o wyniku. Nie wszystkie wysiłki zakończą się sukcesem

14.10.      Płatność zainicjowaną przez odbiorcę płatności (np. Handlowca) lub za jego pośrednictwem uznaje się za nieautoryzowaną, jeśli nie udzielili Państwo zgody na dokonanie płatności. Jeśli żywią Państwo przekonanie, że Płatność została dokonana bez Państwa zgody, należy się z nami skontaktować zgodnie z postanowieniami artykułu 2.

14.11.      Roszczenie o zwrot nieautoryzowanej Płatności zainicjowanej przez odbiorcę płatności (np. Handlowca) lub za jego pośrednictwem, w przypadku, gdy autoryzacja nie określała dokładnej kwoty Transakcji płatności (a kwota Płatności przekroczyła kwotę, której rozsądnie można było się spodziewać, biorąc pod uwag e Państwa model wydatkowania pieniędzy, postanowienia niniejszej Umowy oraz okoliczności sprawy) musi zostać złożone w ciągu 8 tygodni od daty, w której środki zostały odjęte od Państwa Dostępnego Salda. W ciągu 10 Dni Roboczych od otrzymania Państwa Roszczenia o zwrot lub w ciągu 10 Dni Roboczych od otrzymania od Państwa kolejnej informacji, zwrócimy Państwu pełną kwotę Płatności na dzień, w którym Płatność została pobrana albo przekażemy Państwu uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu.

14.12.      Prawo do zwrotu zgodnie z postanowieniami niniejszego 14 punktu nie ma zastosowania w przypadku, gdy wydali Państwo zgodę na dokonanie Płatności bezpośrednio nam oraz, w zależności od okoliczności, została Państwu przekazana lub udostępniona informacja o Płatności przez nas lub odbiorcę płatności w ustalony sposób przynajmniej na cztery tygodnie przez datą wymagalności.

14.13.      Jeśli nie zgadzają się Państwo z uzasadnieniem podanym przy odmowie dokonania zwrotu lub z wynikiem Państwa roszczenia o zwrot, mogą Państwo złożyć reklamację u nas lub skontaktować się z organem ds. reklamacji zgodnie z opisem podanym w artykule 16.

14.14.      Jeśli, w dowolnym momencie, dokonamy niepoprawnego potrącenia z Państwa Dostępnego Salda, zwrócimy Państwu taką kwotę. Jeśli następnie ustalimy, ze zwrócona kwota została potrącona w sposób właściwy, możemy odliczyć ją z Państwa Dostępnego Salda oraz obciążyć Państwa Opłatą. Jeśli nie posiadają Państwo Dostępnego Salda w wystarczającej wysokości, są Państwo zobowiązani do bezzwłocznej spłaty takiej kwoty na żądanie.

14.15.      W sytuacji gdy wniosek/żądanie, Transakcja, Transakcja sporna, arbitraż lub Transakcja odwrócona łączy się z kosztami osoby trzeciej, ponoszą Państwo za nie odpowiedzialność i zostaną one potrącone z Państwa Konta lub naliczone Państwu w innym trybie.

 

15. Odpowiedzialność Ogólna

15.1.      Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 14 i z zastrzeżeniem postanowień artykułu 15.4;

i. żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony z tytułu strat lub szkód pośrednich lub wtórnych (z uwzględnieniem, między innymi, utraty zleceń, zysków albo przychodów) odniesionych w związku z niniejszą Umową, bez względu na to, czy wynikają one z umowy, deliktu / czynu niedozwolonego (z uwzględnieniem zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w innym trybie;
ii. nie będziemy ponosić odpowiedzialności:

ii.1. jeśli nie są Państwo w stanie korzystać z Karty lub Usług Płatniczych z dowolnego ważnego powodu podanego w niniejszej Umowie;
ii.2. za żadną usterkę ani awarię, pozostające poza naszą kontrolą, dotyczące korzystania z Usług Płatniczych, z uwzględnieniem, między innymi, braku Dostępnego Salda lub usterki lub awarii systemów przetwarzania danych;
ii.3. za jakąkolwiek stratę, usterkę lub awarię wynikającą z korzystania z Dostawcy Zewnętrznego zgodnie z tym, co podano w artykule 6.3, 6.6 oraz 6.7 niniejszej Umowy,
ii.4. jeśli Handlowiec odmówi przyjęcia Płatności lub nie anuluje autoryzacji lub autoryzacji wstępnej;
ii.5. za towary lub usługi, które nabyto przy pomocy Państwa Karty;
ii.6. za jakikolwiek spór, w jakim mogą Państwo pozostawać z Handlowcem lub innym użytkownikiem Usługi Płatniczej w przypadku działania:
15.1. ii.6.1. ze zbędną zwłoką
15.1. ii.6.2. fraudulently; or
15.1. ii.6.3. z rażącym zaniedbaniem. (Z uwzględnieniem sytuacji, gdy straty wynikają z niepodawania nam Państwa poprawnych danych osobowych).

15.2.      Zobowiązują się Państwo, że nie będą korzystać z Usług Płatniczych w sposób niezgodny z prawem oraz zobowiązują się Państwo do zwolnienia nas z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub postępowania wywołanego przez takie niezgodne z prawem korzystanie przez Państwa, Upoważnioną przez Państwa Osobę/Upoważnione przez Państwa Osoby oraz Posiadacza/ Posiadaczy Karty Dodatkowej z Usług Płatniczych.

15.3.      Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność z swoje relacje z Handlowcem lub innymi użytkownikami Usługi Płatności. Zastrzegamy prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania lub prowadzenia mediacji w zakresie takich sporów.

15.4.      W najszerszym dopuszczalnym przez odpowiednie prawo zakresie oraz z zastrzeżeniem postanowień artykułu 14 oraz artykułu 15.5, nasza całkowita odpowiedzialność na mocy niniejszej Umowy lub z niej wynikająca, ogranicza się do poniższego:

i.  w sytuacji, gdy Państwa Karta działa wadliwie z powodu naszego uchybienia, nasza odpowiedzialność ogranicza się do wymiany Karty lub, w zależności od Państwa decyzji, spłacenia Państwu Dostępnego Salda; oraz
ii. we wszystkich innych okolicznościach naszego uchybienia, nasza odpowiedzialność ogranicza się do spłacenia kwoty Dostępnego Salda.

15.5.      Żadna część niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności żadnej ze Stron w odniesieniu do śmierci lub doznania uszczerbku na zdrowiu przez osobę w wyniku zaniedbania lub wprowadzenia w błąd posiadającego znamiona oszustwa przez daną Stronę.

15.6.      Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności, ani nie będzie uznana za Stronę naruszającą postanowienia niniejszej Umowy z powodu opóźnienia wykonania lub niewykonania zobowiązania wynikającego z wymogów niniejszej Umowy z powodów lub w wyniku zaistnienia warunków, które pozostają poza granicami jej zasadnej kontroli.

 

16. Rozwiązywanie Sporów

16.1.      Dążymy do zapewniania jak najlepszych doświadczeń wszystkim naszym Klientom. Jeśli w jakikolwiek sposób nie spełniamy Państwa oczekiwań, chcemy mieć możliwość poprawy.

16.2.      W pierwszej instancji powinni się Państwo zwrócić do Zespołu Obsługi Klienta, z którym można się kontaktować e-mailem wysłanym na adres: cardservices@weststeincard.com lub telefonicznie pod numerem: + 44 (0)207 127 5093. Nasz Zespół Obsługi Klienta zapozna się z Państwa potrzebami i dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać Państwa kwestię jak najlepiej, jak najszybciej oraz w sposób rzetelny. Doceniamy możliwość weryfikacji sposobu prowadzenia naszej działalności, co pomaga nam w spełnianiu oczekiwań naszych klientów.

16.3.      Jeśli po otrzymaniu odpowiedzi od Zespołu Obsługi Klienta są Państwo niezadowoleni z wyniku, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Reklamacji spółki PFS Card Services Ireland Limited, : Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co.Meath, Ireland C15 K2R9 w formie pisemnej za pośrednictwem e-maila na adres: complaints@prepaidfinancialservices.com.

16.4.     Po otrzymaniu informacji Zespół ds. Reklamacji przeprowadzi badanie, a Państwo otrzymają odpowiedź zawierającą płynące z niego wnioski w ciągu 15 dni od otrzymania reklamacji. W nadzwyczajnych okolicznościach, w których nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi w ciągu pierwszych 15 dni, odpowiemy z podaniem przyczyny opóźnienia oraz określeniem terminu na udzielenie odpowiedzi, nieprzekraczającego 35 dni od otrzymania pierwszej reklamacji.

16.5.      Jeśli Zespół ds. Reklamacji nie będzie w stanie rozstrzygnąć Państwa reklamacji i będą sobie Państwo życzyć skierowania reklamacji do instancji wyższego szczebla, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika ds. Finansów Irish Financial Services and Pensions Ombudsman at Lincoln House, Lincoln Place, Dublin2, D02 VH29. Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Biuro Rzecznika ds. Finansowych można uzyskać na stronie: http://fspo.ie

16.6.      Należy przekazać nam wszelkie rachunki oraz informacje dotyczące Państwa roszczenia.

 

17. Państwa dane osobowe

17.1.      W celu umożliwienia świadczenia usług dotyczących Państwa Konta, jesteśmy zobowiązani do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, Posiadaczy Dodatkowych Kart oraz Osób Upoważnionych za Państwa zgodą lub w oparciu o podstawę prawną, celem wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów o Zapobieganiu Praniu Pieniędzy lub innej organizacji rządowej. W zależności od okoliczności, jeśli Posiadacz Konta nie ukończył 13 lat, jednoznacznie wymaga się uzyskania zgody rodzicielskiej.

17.2. Abyśmy mogli świadczyć Ci usługi związane z Twoim Kontem, jesteśmy zobowiązani do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych o Tobie, Dodatkowych Posiadaczach Kart i Osobach Upoważnionych, za Twoją zgodą lub na podstawie prawnej w celu wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. ustawodawstwa lub innej organizacji rządowej. W stosownych przypadkach, jeśli posiadacz konta ma mniej niż 16 lat, wymagana jest wyraźna zgoda rodziców.

17.3.      Zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na gromadzenie Państwa danych; przysługuje Państwu prawo do wyrażenia takiej zgody lub udzielenia odmowy. W przypadku odmowy udzielenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia obsługi z uwagi na nasze obowiązki wynikające z charakteru instytucji świadczącej usługi finansowe.

17.4.      Możemy ujawniać lub sprawdzać Państwa dane osobowe w innych organizacjach oraz uzyskiwać dalsze informacje na Państwa temat w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz zachowania zgodności z wymogami przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy i przepisów rządowych. W Państwa aktach pozostanie ewidencja naszych poszukiwań.

17.5.      Możemy przekazywać Państwa dane osobowe usługodawcom zewnętrznym zatrudnionym przez PCSIL w toku obsługi Państwa Konta. Dowolne osoby trzecie, którym możemy udostępniać Państwa dane są zobowiązane do ich zabezpieczenia oraz wykorzystywania ich wyłącznie do celów świadczenia usługi na Państwa rzecz w naszym imieniu. W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych do innego kraju lub organizacji międzynarodowej upewniamy się, że jest to dokonane w sposób bezpieczny i że podmioty takie spełniają minimalny standard ochrony danych w danym kraju.

17.6.      Przysługuje Państwu prawo do otrzymywania informacji na temat danych osobowych na Państwa temat, które przechowujemy oraz korygowania ich w przypadku, gdy są niewłaściwe lub niekompletne. Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania dowolnej, udzielonej przez Państwa zgody na określone rodzaje przetwarzania, takie jak marketing bezpośredni.

17.7.      Państwa dane będą przechowywane przez okres 6 lat po zakończeniu świadczenia usług na Państwa rzecz, a wówczas Państwa dane zostaną zniszczone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.

17.8.      W przypadku, gdy życzą sobie Państwo złożyć reklamację dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (Iub przez osoby trzecie, zgodnie z tym, co opisano w ww. punkcie 18.5), albo sposobu rozpatrzenia Państwa reklamacji, przysługuje Państwu prawo złożenia reklamacji w trybie bezpośrednim w urzędzie nadzoru oraz u Inspektora ds. Ochrony Danych spółki PCSIL.

17.9.      W naszej Polityce Prywatności zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące Państwa praw jako podmiotu danych oraz naszych obowiązków jako kontrolera danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią tego dokumentu https://www.weststeincard.com/private/privacy-policy oraz sprawdzenie, czy rozumieją Państwo na czym polegają Państwa prawa.

 

18. Zmiana Regulaminu

18.1.      Możemy aktualizować lub wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu (w tym do „Tabeli Opłat i Limitów”). Powiadomienie o zmianach będzie opublikowane na naszej stronie internetowej lub przesłane drogą mailową albo sms-em z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Dalsze korzystanie z Usług Płatniczych po upływie dwumiesięcznego okresu powiadomienia, będzie oznaczało Państwa akceptację dla wiążącego charakteru zaktualizowanego lub zmienionego Regulaminu. Jeśli nie życzą sobie Państwo związania postanowieniami Regulaminu, należy zaprzestać korzystania z Usług Płatniczych oraz rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z postanowieniami Artykułu 10 zanim zmiany wejdą w życie.

 

19. Miscellaneous

19.1.      Możemy dokonywać cesji naszych praw, udziałów lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na dowolną osobę trzecią (w tym w drodze połączenia, konsolidacji lub przejęcia całości lub znaczącej części naszej działalności lub majątku dotyczących niniejszej Umowy) za dwumiesięcznym pisemnym zawiadomieniem. Nie wpłynie to niekorzystnie na Państwa prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

19.2.      Żadna część niniejszej Umowy nie stanowi nadania praw dowolnej osobie niebędącej jej stroną, ani też żadna taka osoba nie ma żadnego prawa z mocy Ustawy o umowach (Prawach Osób Trzecich) z roku 1999 do egzekwowania jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy, natomiast niniejszy Artykuł nie wpływa na prawo lud środek naprawczy przysługujący osobie trzeciej, który istnieje lub jest dostępny poza tą Ustawą.

19.3.      Wszelkie dozwolone przez nas formy zrzeczenia się lub ustępstw dla Państwa nie wpłyną na nasze podstawowe prawa ani Państwa obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

19.4.      Niniejsza Umowa wraz z dokumentami występującymi w niej w formie odniesienia, stanowi całość ustaleń i porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia pomiędzy stronami dotyczące jej przedmiotu.

 

20. Ochrona Środków Finansowych

Wszelkie odpowiednie środki finansowe odpowiadające Państwa Dostępnemu Saldu są wyodrębnione z naszych środków i przechowywane na Koncie Środków Klienta zgodnie z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia „Rozporządzeń o pieniądzach elektronicznych z roku 2011” z mocy prawa. W przypadku, gdy staniemy się niewypłacalni, środki te będą chronione przed roszczeniami składanymi przez dowolnego z naszych wierzycieli.

 

21. Regulacja i Prawo

21.1.      Usługi Płatnicze, Karta i Konto stanowią usługi płatnicze, a nie produkty depozytowe, kredytowe czy bankowe i nie są objęte Programem Odszkodowań w zakresie Usług Finansowych.

21.2.      Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Irlandii, a wszelkie spory lub roszczenia jej dotyczące będą rozpatrywane w ramach niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. W przypadku, gdy mieszkają Państwo poza terenem Irlandii, mogą Państwo wnieść pozew w kraju swojego zamieszkania.


22. Harmonogram Opłat

Dla Osobista Dla Firm
Właściciel karty: osoba fizyczna Właściciel karty: przedsiębiorstwo Właściciel e-portfela
Opłaty za kartę/e-portfel
Opłata za kartę wirtualna 3.00 €
N/D Indywidualnie (min 20.00 €)
Opłata za kartę plastikowa 7.00 €
N/D N/D
Miesięczna opłata za usługę 3.00 €
3.00 €
N/D
Dodatkowa karta 19.99 € N/D N/D
Transakcje doładowania
Opłata za przychodzący przelew SEPA 1% kwoty transakcji, min 0.50€, max 9,00 € N/D 0.55 €
Opłata za wychodzący przelew SEPA 0,45% kwoty transakcji, min 0.50€, max 5,00 € 0,45% kwoty transakcji, min 0.50€, max 5,00 € N/D
Przelew z Karty WestStein na Kartę  WestStein 1% wartości 1% wartości N/D
Doładowanie za pośrednictwem Przelewu Bankowego N/D 0.80 € N/D
Doładowanie Programu Wsadowego (z e-portfela na kartę WestStein) N/D 0.60 € N/D
Doładowywanie kartą kredytową przez Internet 5% N/D N/D
Doładowywanie kartą debetową przez Internet 3% N/D N/D
Doładowywanie kartą kredytową przez SMS 3.5% (min 1.75 €) N/D N/D
Kod PIN przez SMS 1.50 € 1.50 € N/D
Transakcje za pośrednictwem terminala POS (Poin Of Sale purchase)
Zakup krajowy (Kraje strefy Euro korzystające z EUR) Darmowe Darmowe N/D
Zakup międzynarodowy 0€ + 4% FX 0€ + 4% FX N/D
Korzystanie z bankomatów
Lokalna wypłata z bankomatu – opłata za transakcję (Kraje strefy Euro korzystające z EUR) 2% wartości, min 1 € 2% wartości, min 1 €
N/D
Wypłata z bankomatu za granicą – opłata za transakcję 2,50 € + 1,5% kwoty + 4% FX 2,50 € + 1,5% kwoty + 4% FX N/D
Sprawdzenie salda w bankomacie 0.50 € 0.50 € N/D
Wypłata gotówki w sklepach
Wypłata gotówkowa – Lokalnie  (Kraje strefy Euro korzystające z EUR)* 2% 2% N/D
Wypłata gotówki w sklepach – Za granicą** 2.50 € + 4.5% (Opłata za transakcję wynosząca 1,5% + opłata za wymianę waluty wynosząca 3% wartości transakcji) 2.50 € + 4.5% (Opłata za transakcję wynosząca 1,5% + opłata za wymianę waluty wynosząca 3% wartości transakcji) N/D
Opłaty różne
Opłata za odmowę 0.50 € 0.50 € N/D
Opłata za brak aktywności (obowiązuje raz na 30 dni po 90 dniach braku aktywności) 20 € 20 € N/D
Opłata za odrzucenie 0.50 € 0.50 € N/D
Opłata za nieaktywną kartę (po upływie 90 dni braku aktywności karty, po każdym 30-dniowym okresie, w którym karta nie była używana) 3.00 €
3.00 €
N/D
Chargeback Credit, Gaming Credit, MoneySend Inter Country, Representment Credit 2% wartości 2% wartości
Transakcje administracyjne
Wymiana skradzionej Karty 10.00 € 10.00 € 20.00 €
Opłata administracyjna 10.00 € 10.00 € 10.00 €
Opłaty za korzystanie z systemu obsługi telefonicznej (Interactive Voice Record)
Pytanie o kolejne Kody PIN 1.75 € 1.75 € N/D
Sprawdzenie Salda za pomocą  Systemu Obsługi Telefonicznej (IVR) 2.00 € 2.00 € N/D

* Wszystkie transakcje dla innych instytucji lub platform płatniczych w EUR
** Wszystkie transakcje dla innych instytucji lub platform płatniczych w walutach innych niż EUR

Limity dla OSOBISTA
Klient zweryfikowany
Maksymalne saldo karty 16 800.00 €
Przelewy przychodzące SEPA na dzień (maks. 3 transakcje) 5 600.00 €
Przelewy przychodzące SEPA na miesiąc
Przelewy przychodzące SEPA na rok
Przelewy przychodzące SWIFT na dzień (maks. 3 transakcje) 35 000.00 €
Przelewy przychodzące SWIFT na miesiąc
Przelewy przychodzące SWIFT na rok
Przelew z karty WestStein na kartę WestStein na dzień 1 000.00 €
Przelew z karty WestStein na kartę WestStein na miesiąc
Przelew z karty WestStein na kartę WestStein na rok
Maksymalne doładowanie na dzień 5 600.00 €
Maksymalne doładowanie na miesiąc 5  600.00 €
Maksymalne doładowanie na rok 67 200.00 €
Przelewy wychodzące SEPA na dzień 5 600.00 €
Przelewy wychodzące SEPA na miesiąc
Przelewy wychodzące SEPA na rok
Lokalne (strefa Euro) i międzynarodowe transakcje kupna na dzień (maks. 20 transakcje) 8 000.00 €
Lokalne (strefa Euro) i międzynarodowe transakcje kupna na miesiąc
Lokalne (strefa Euro) i międzynarodowe transakcje kupna na rok
Maksymalna wypłata z bankomatu na dzień 1 500.00 €
Maksymalna wypłata z bankomatu na miesiąc
Maksymalna wypłata z bankomatu na rok
Maksymalna wypłata z bankomatu na pojedynczą transakcję 750.00 €*
Maksymalna kwota wydatków na dzień 8 000.00 €
Maksymalna kwota wydatków na miesiąc
Maksymalna kwota wydatków na rok

*W celu otrzymania indywidualnej oferty.

 

Limity dla FIRM
Limitmaksymalnego doładowania z e-portfela na dzień 15 000.00 €*
Limitmaksymalnego doładowania z e-portfela na miesiąc
Limitmaksymalnego doładowania z e-portfela na rok
Limitmaksymalnego doładowania z e-portfela na pojedynczą transakcję 5 000.00 €*
Przelew z karty WestStein na kartę WestStein na dzień 15 000.00 €
Przelew z karty WestStein na kartę WestStein na miesiąc
Przelew z karty WestStein na kartę WestStein na rok
Maksymalne doładowanie na dzień 15 000.00 €*
Maksymalne doładowanie na miesiąc
Maksymalne doładowanie na rok
Przelewy wychodzące SEPA na dzień 15 000.00 €
Przelewy wychodzące SEPA na miesiąc
Przelewy wychodzące SEPA na rok
Lokalne (strefa Euro) i międzynarodowe transakcje kupna na dzień (maks. 20 transakcje) 15 000.00 €
Lokalne (strefa Euro) i międzynarodowe transakcje kupna na miesiąc
Lokalne (strefa Euro) i międzynarodowe transakcje kupna na rok
Maksymalna wypłata z bankomatu na dzień 1 500.00 €*
Maksymalna wypłata z bankomatu na miesiąc
Maksymalna wypłata z bankomatu na rok
Maksymalna wypłata z bankomatu na pojedynczą transakcję 750.00 €**
Maksymalna kwota wydatków na dzień 15 000.00 €
Maksymalna kwota wydatków na miesiąc
Maksymalna kwota wydatków na rok

*W celu otrzymania indywidualnej oferty.
**Limity mogą różnić się w zależności od operatora bankomatów.